Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok.

 

Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom predaja tovaru, ktorý je uvedený na pokladničnom doklade. Pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list.

 2. Doba od uplatnenia reklamácie do okamihu, kedy bol kupujúci povinný vec  prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava.

   

Podmienky reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru. Podmienkou k uplatneniu reklamácie je predloženie pokladničného dokladu k reklamovanému tovaru.

 2. K reklamácii prijímame iba čistý tovar.

 3. Reklamáciu je možné uplatniť iba na tovar zakúpený v predajniach  COCCODRILLO, a to iba na adrese predajne, kde bol tovar zakúpený. 

 

Spôsob reklamácie.

 1. Zamestnancom oprávnený na vybavovanie je  zodpovedný vedúci predajne alebo ním poverený zamestnanec spíše s kupujúcim  REKLAMAČNÝ LÍSTOK  (potvrdenie o prijatí reklamácie) v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden rovnopis.

 2. Reklamačný lístok musí obsahovať tieto údaje:

  1. Meno a priezvisko kupujúceho

  2. Telefonický alebo e-mailový kontakt na kupujúceho

  3. Presnú identifikáciu reklamovaného tovaru

  4. Deň zakúpenia tovaru

  5. Číslo pokladničného dokladu

  6. Popis vady tovaru

 3. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť (na vrátenie kúpnej ceny tovaru).

 5. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 6. O vybavení reklamácie predávajúci bude kupujúceho informovať SMS alebo Emailom.

 7. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 8. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 7 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky neupravené týmto reklamačným poriadkom sa spravujú Občianskym zákonníkom (40/1964 Zb.)  a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Zb. ).

 2. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 07.06.2018.